Vælg en side

Sundhedshuse/centre

Sundhedshuse/centre

Nyreforeningen støtter opbygningen af sundhedshuse/centre af tre grunde:

 

Dialyse:

Mange af Nyreforeningens medlemmer er afhængige af dialyse, ofte flere gange ugentligt. Mange igen kan ikke dialysere hjemme, og er derfor afhængige af sygehusenes dialyseafdelinger – og dermed henvist til transport. Det er foreningens målsætning, at ingen medlemmer skal have mere end 60 min. transport til dialyse.

Sundhedshuse/centre kan nedbringe tranporttiden væsentligt.

 

Kroniske sygdomme:

Nogle af Nyreforeningens medlemmer lider af kroniske sygdomme. Nyreforeningen forudser, at sundhedshuse/centre vil kunne rumme og udvikle mange tilbud til kroniske patienter, herunder flytte forebyggende og ambulante funktioner fra sygehusene således at afstanden fra hjemmet bliver kortere.

 

Praktiserende læger:

Nyreforeningens medlemmer benytter – i lighed med andre patienter – praktiserende læger. Af hensyn til forsyningssikkerheden i udkantsområder finder Nyreforeningen, at samling af læger i sundhedshuse/centre er en hensigtsmæssig måde at sikre nærheden. Samling af læger i sundhedshuse/centre vil samtidig skabe bedre vilkår for tværfaglighed og samarbejde på tværs af fagligheder. Samtidig vil det skabe platform for andre sundhedsmæssige tilbud.

Etablering af sundhedshuse/centre vil styrke forudsætningerne for tidlig opsporing af nyrefunktionsnedsættelse. I sundhedshuse/centre vil både tvær- og flerfaglighed samt bedre teknologiske muligheder understøtte tidligere diagnosticering og dermed opsporing af nyresygdomme.

Mange af Nyreforeningens medlemmer har flere diagnoser og dermed parallelle behov for hjælp til andet end dialyse. Det vil derfor være fordelagtigt, hvis samling af funktioner muliggør flere samtidige tilbud (i forbindelse med dialyse kan patienten få undersøgt/ordnet andre ting).

Dialyse i sundhedshuse/centre skal ske med sundhedsfaglig sikring, f.eks. med nyremedicinsk tilsyn som ved hjemmedialyse.