Vælg en side

Aktindsigt og journalindsigt

Du har altid ret til at se din journal og alle de sagsakter, der vedrører dig. Det gælder både journaler på sygehusene, hos din praktiserende læge, i socialforvaltningen og hos andre offentlige myndigheder.

Det er altid en god idé at få aktindsigt i forbindelse med, at der rejses en førtidspensions- eller revalideringssag. Det kan forebygge eventuelle misforståelser, hvis du bruger din ret til aktindsigt, og du kan se på hvilket grundlag, din sag er blevet afgjort. Du vil som regel få udleveret dine sagsakter gratis i kopi. Hvis du har vanskeligt ved at forstå fagsproget i journalen, har du ret til at få hjælp til at gennemgå journalen.

Når det drejer sig om lægelige oplysninger, kan det være godt, at du læser sagsakterne igennem med din læge. Du har ret til at få din aktindsigt indenfor 7 arbejdsdage, efter du har anmodet om det. Hvis den offentlige myndighed ikke har mulighed for at nå det indenfor denne tidsramme, skal den begrunde, hvorfor det ikke kan nås, og hvornår du kan forvente at få aktindsigten.

E-journal

Aktindsigt i en afdøds journal

I e-journalen kan borgere, praktiserende læger og sundhedspersonale på hospitalerne se journaloplysninger fra de offentlige hospitaler i Danmark. Med e-journal får du som borger bedre mulighed for at tage del i din behandling.

Oplysningerne i e-journalen stammer fra hospitalernes patientjournaler og administrative systemer. Systemerne er forskellige og ”taler ofte ikke sammen”, og det kan derfor variere, hvilke oplysninger der vises i e-journalen.

Journaloplysningerne kan fx bestå af:

  • Notater fra patientjournalen og udskrivelsesnotater til praktiserende læge
  • Procedurer (fx indgreb)
  • Diagnoser
  • Medicinoplysninger
  • Prøveresultater (blodprøvesvar og røntgenbeskrivelser)

For at få adgang til e-journal skal du logge på borger.dk. Du kan kun se dine egne journaloplysninger. Hvis pårørende eller andre nærtstående skal have adgang til at se en patients journal, skal de som udgangspunkt have fuldmagt, herunder fremtidsfuldmagt fra patienten.

En afdød patients nærmeste pårørende har ret til aktindsigt i oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, medmindre det må antages at være i strid med afdødes ønsker. Man har således ikke ret til aktindsigt i hele journalen.

Det er en konkret vurdering, hvilke oplysninger om afdødes sygdomsforløb de nærmeste pårørende kan få og i hvilket omfang. Oplysningerne skal kunne give et fyldestgørende billede af afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde.

Teksten på denne side er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver, februar 2023.