Vælg en side

Fleksjob

Fleksjobregler er et af de emner, som Nyreforeningens socialrådgiver oftest får spørgsmål om. Her ridses de overordnede regler op, men du er altid meget velkommen til at kontakte Nyreforeningens socialrådgiver og vende din situation og eventuelle muligheder for at få tilkendt et fleksjob. Det kan være en god idé at ringe og få en snak, da der kan være forskellige regler afhængig af din specifikke situation, fx din alder, om du har fået tilkendt fleksjob før eller efter år 2013, om du er selvstændig, søger nyt job eller skal søge fleksjob på din nuværende arbejdsplads. Kontakt Nyreforeningens socialrådgiver.

Hvad er et fleksjob?

Fleksjob er en ansættelse på særlige vilkår, hvis man har en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne på grund af helbredsmæssige forhold. Arbejdsevnen kan være nedsat af fysiske, psykiske og sociale årsager. Der er ikke fastlagt et bestemt antal timer for, hvornår man kan få bevilliget et fleksjob. Hvis man kan arbejde mere end 18-20 timer vil man som hovedregel ikke få tilkendt fleksjob.

Hvis man ikke kan få eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår på arbejdsmarkedet, og revalidering, optræning eller forsøg på omplacering på arbejdsmarkedet ikke er muligt, kan det blive aktuelt med fleksjob.

Hvem kan få fleksjob?

Man skal være under folkepensionsalder for at komme i betragtning til fleksjob. Personer under 40 år kan højst få tildelt et fleksjob for fem år ad gangen. Herefter skal kommunen tage stilling til, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob. Efter de første 5 år i fleksjob får personer over 40 år et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at de stadig opfylder betingelserne.

Fastholdelsesfleksjob

Du har mulighed for at blive ansat i fleksjob på din nuværende arbejdsplads. Din arbejdsgiver skal have forsøgt at fastholde dig på særlige vilkår – f.eks. via en omplacering, omlægning af dit arbejde eller der er iværksat tiltag via de sociale kapitler i din overenskomst. I mange overenskomster er der fastsat retningslinjer for ansættelse på særlige vilkår. Få yderligere rådgivning herom i din fagforening.

Løn

Alle, der er blevet ansat i et fleksjob efter 1. januar 2013, får løn fra deres arbejdsgiver for de timer, de arbejder. Kommunen vil supplere med et flekslønstilskud, der maks. udgør 18.964 kr. (2022-tal). Du kan højst få udbetalt en samlet indtægt, der svarer til løn på fuld tid i den pågældende stilling. Fleksløntilskuddet reduceres, når løn og tilskud tilsammen overstiger den fulde løn.

Hvis du er ansat i fleksjob før 1. januar 2013 og stadig er ansat i fleksjobbet, vil din arbejdsgiver få refunderet halvdelen eller 2/3 dele af din løn – afhængigt af hvor meget din arbejdsevne er nedsat. Hvis du bliver ledig fra dit fleksjob eller skifter til andet job, så er det reglerne efter 1. januar 2013, der gælder.

Hvordan bliver man berettiget til fleksjob?

Jobcentret skal først vurdere din arbejdsevne og vurdere, hvor mange timer du kan arbejde og ved hvilken intensitet. Muligheden for revalidering, aktivering og andre foranstaltninger, der kan bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet på normale vilkår, skal være afprøvet. Jobcenterets anbefaling indstilles til kommunens rehabiliteringsteam, som afgør, om du er berettiget til fleksjob.

Dit arbejde, herunder arbejdsopgaver, arbejdstempo og arbejdstid bliver tilrettelagt ud fra dit skånebehov. Dine arbejdsvilkår bliver fastsat af din arbejdsgiver efter aftale med dig og eventuelt din fagforening. Det kan anbefales at have sin fagforening eller tillidsrepræsentant med, når der skal forhandles løn og ansættelsesvilkår i forbindelse med etablering af fleksjob.

Selvstændig erhvervsdrivende

Er du selvstændig og har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, kan du være berettiget til støtte i form af tilskud til selvstændig erhvervsdrivende. Det er afgørende, at du bruger din arbejdsevne fuldt ud i din selvstændige virksomhed.

Ledighedsydelse

Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob. Du får også ret til ledighedsydelse, hvis du bliver ledig fra et fleksjob. Ledighedsydelsen udgør 89 % af dagpengesatsen.

Personer, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse, skal tilbydes hjælp til at komme i arbejde. Du skal igennem et individuelt kontraktforløb med individuelle samtaler mindst 4 gange inden for de første 6 måneder. Herefter skal du møde til jobsamtaler, når jobcenteret mener, at der er behov for det.

Fleksjobbevis

Til brug for jobsøgning kan det være gavnligt med et fleksjobbevis. Er du visiteret til fleksjob, kan du anmode jobcentret om et fleksjobbevis, uanset om du er ledig eller i job. For personer, der er i fleksjob, kan jobcentret udarbejde et fleksjobbevis, hvis det skønnes relevant. Fleksjobbeviset indeholder informationer om fleksjobordningen og yderligere kompensationsmuligheder som fx muligheden for at få tilskud til hjælpemidler, mentor eller personlig assistance. Desuden skal jobcentret i samarbejde med dig angive dine skånebehov.

Personer, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse, skal tilbydes hjælp til at komme i arbejde. Du skal igennem et individuelt kontraktforløb med individuelle samtaler mindst 4 gange inden for de første 6 måneder. Herefter skal du møde til jobsamtaler, når jobcenteret mener, at der er behov for det.

På transplantationslisten

En dialysepatient, der står på venteliste til en nyretransplantation, kan få bevilget fleksjob, selvom det forventes, at en transplantation vil forbedre arbejdsevnen, hvis de øvrige kriterier er opfyldt. Det skyldes, at der ikke kan sættes tid på, hvornår man kan transplanteres. Det kan gå stærkt, men det kan også ske, at man aldrig får tilbudt en transplantation.

Afslag på fleksjob

Hvis du får afslag på fleksjob, har du krav på en begrundelse for afslaget, samt klagevejledning fra jobcentret. Få altid afgørelsen skriftligt. Afklar hvilke oplysninger og argumenter kommunen har lagt til grund. Det kan hjælpe dig til at vurdere, om du er enig eller uenig i afgørelsen og om du ønsker at klage. Hvis du vil klage, skal det ske inden 4 uger fra du har modtaget afslaget. Klagen sendes til jobcentret, der skal vurdere om de vil ændre afgørelsen eller fastholde den. Fastholdes din klage sendes den videre til afgørelse i Ankestyrelsen.

Fleksjob ydelser pr. 1. januar 2023

Etableret før 1.1.2013

Maksimum: 569.951 kr. årligt
½ tilskud: 284.976 kr.
2/3 tilskud: 379.967 kr.
 

Flekslønstilskud

Maks. 19.333 kr. om måneden

Lønindtægtsgrænse pr. måned: 15.817 kr.
 

Ledighedsydelse

17.558 kr. om måneden
 

Fleksydelse

17.942 kr. om måneden

Vær selv aktiv med at finde et fleksjob

Du skal selv være aktiv for at finde et fleksjob, og det kan være vanskeligt, også fordi mange arbejdsgivere har en meget begrænset viden om fleksjob. Du kan få råd og vejledning om at søge og finde et fleksjob på dit jobcenter, men det bedste er, at du selv er aktiv. bruger alle dine kontakter og søger bredt.

Det kan være en ide at være aktiv på LinkedIn og eventuelt lave en lille video med dig selv om dine faglige og personlige kvalifikationer. Det kan være en grænseoverskridende måde at fortælle om sig selv og udstille sin sårbarhed og stå frem og sige, at man søger et job på særlige vilkår (fleksjob). Men Nyreforeningen har erfaring med, at det kan være en god måde at skaffe sig et fleksjob på. Du er velkommen til at kontakte Nyreforeningens socialrådgiver og få vejledning i at søge fleksjob.

 

Siden er opdateret januar 2023.