Vælg en side

Handicapbil

Du kan søge støtte til handicapbil, hvis du har et kørselsbehov, og din funktionsevne er varigt nedsat, så du slet ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan fungere i dagligdagen uden bil. Du skal have svært ved at benytte offentlige befordringsmidler, og dit kørselsbehov skal være i forbindelse med arbejde eller uddannelse.

Pensionister med et meget højt aktivitetsniveau eller med særlige skånehensyn kan søge støtte til en såkaldt ”trivselsbil”, hvis aktiviteterne medfører et betydeligt behov for kørsel i egen bil, men det er meget svært som pensionist at få bevilget en handicapbil.

Du kan søge om handicapbil hos din kommune, som behandler din ansøgning. Du finder ansøgningsskemaet på www.borger.dk.

Sportsudøver i rullestol

Vurdering af ansøgningen

Du bør i din ansøgning beskrive årsagen til, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, samt beskrive dit samlede kørselsbehov.

Kommunen indhenter lægelige og sociale oplysninger og vurderer dit kørselsbehov. Kommunen vil typisk lave en gangtest for at vurdere, hvor langt du kan gå, og vurdere dine muligheder for at bruge offentlige transportmidler. Det er især vigtigt i forhold til biler, som ikke skal bruges til uddannelse/arbejde.

 

Muligheder for handicapbil til nyresyge

Mange nyresyge har ikke nogen væsentlig nedsat gangfunktion, men har behov for en bil af skånehensyn, og fordi de bliver hurtigt trætte, har stor infektionsrisiko og måske skal have dialyseapparat, væsker m.v. med i bilen.

Det er muligt at få bevilget handicapbil af skånehensyn, bl.a. på grund af træthed.

Valg af bil

Du har ret til på forhånd at få defineret rammerne for valg af bil og indretning. Kommunen skal bevilge støtten til den billigst egnede bil. Kommunen skal rådgive om bilvalget og kan sende dig til afprøvning for at få en vurdering af, hvilken bil der er egnet til dig. Afprøvningen kan ske hos fx Sahva (virksomhed som har specialiseret sig i hjælpemidler til mennesker med bevægelseshandicap) eller Hjælpemiddelcentralen.

Du kan vælge en anden bil end den, kommunen anbefaler, dog skal den godkendes af kommunen. Du betaler selv prisforskellen mellem den bevilgede bil og den ønskede bil. Det er et krav, at bilen skal være egnet i forhold til din funktionsnedsættelse. Kommunen skal godkende slutsedlen, inden du får bilen.

Det er ikke muligt at konvertere sin allerede indkøbte bil til handicapbil, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

Rentefrit lån

Som udgangspunkt får du støtte til et rentefrit lån på op til 206.000 kr. (2023-takst) til den billigste egnede bil. Halvdelen af lånet skal tilbagebetales over 8 år. Hvis du har en indkomst på over 245.000 kr. før skat, forhøjes den andel, du skal betale tilbage. Det er muligt at søge om genbevilling efter 8 år. Det er muligt at søge om udskiftning tidligere, hvis det ikke kan svare sig at reparere bilen. Det er ligeledes muligt at indgive ansøgning om genbevilling efter 7 år, så der kan foreligge ny bevilling, når bilen er 8 år. 

Under uddannelse

Hvis du er under uddannelse, er det muligt at søge afdragsfritagelse i uddannelsesperioden.

Automatgear

Der kan ydes tilskud med det faktiske beløb til særlig indretning i form af automatgear. Det vil sige forskellen på bilens pris uden automatgear og med automatgear. Dette beløb er dog højst 28.571 kr.

Støtten er betinget af, at bilen er forsynet med automatgear fra fabrikken, samt at bilen er under 1 år gammel. Der kan ydes støtte til automatgear hver 8. år.

Hvis du tidligere har fået støtte til køb af bil og har solgt denne eller fået udbetalt forsikringssummen indenfor det seneste år, skal dette beløb indgå i beregningen af lånet ved støtte til køb af ny bil.
 

Hjælp til reparation

Kommunen kan yde hjælp til reparation og nødvendig indretning.
 

Andre udgifter

Du skal være opmærksom på, at du udover at skulle afdrage på lånene, også skal regne med udgifter til kaskoforsikring, reparationer og drift. Bilen skal være kaskoforsikret for sin fulde værdi.

En bruger betaler mindst 60 % af de samlede udgifter på bilen. Derfor er det vigtigt, at du nøje overvejer, om dit daglige økonomiske budget kan bære udgifterne til en handicapbil. 

Genbevilling

I forbindelse med genbevilling kan kommunen anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor kommunen ikke indhenter yderligere oplysninger. Forudsætningen er, at du underskriver en tro og love-erklæring på, at dit kørselsbehov og din funktionsnedsættelse er uændret. Du kan få nærmere vejledning i din kommune, men du kan ikke være sikker på, at det du vurderer, er ‘uændrede forhold’, også er uændrede forhold i lovens forstand.

Parkeringskort

Opfylder du betingelserne for at få bevilget en handicapbil eller er du godkendt af din kommune til handicapkørsel, er der mulighed for at få et parkeringskort, så du bl.a. kan parkere på p-pladser til handicappede. Læs mere om parkeringskortet her.

Anke

Kommunen træffer afgørelse om tilkendelse af handicapbil. Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du indenfor 4 uger klage til Ankestyrelsen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 114

Vejledning til Serviceloven om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v.

 

Siden er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver, januar 2023.