Vælg en side

Førtidspension

Mange år med en nyresygdom eller dialysebehandling kan være så belastende, at førtidspension er den eneste realistiske løsning. Hvis du føler, at du ikke længere kan arbejde, skal du henvende dig til din kommune. Det er imidlertid blevet vanskeligere at komme på førtidspension, og alle arbejdsmuligheder skal være udtømte, før der er mulighed for at få pension.

Det kan være en god idé at søge råd og vejledning hos hospitalets eller Nyreforeningens socialrådgiver, inden du henvender dig hos kommunen.

Der er tre forskellige reformer, du kan høre under:

 • Hvis du har fået førtidspension før den 1. januar 2003.
 • Hvis du har fået førtidspension efter den 1. januar 2013.
 • Hvis du får tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2013.
Gåtur i naturen

De tre reformer beskrives her

Tilkendt før den 1. januar 2003

Hvis du har modtaget førtidspension efter den 1. januar 2003 – eller vil modtage førtidspension efter den 1. januar 2013 – vurderer kommunen din arbejdsevne, og tager udgangspunkt i dine ressourcer og eventuelle barrierer frem for dine begrænsninger. Hvis du har modtaget førtidspension før den 1. januar 2003, ser kommunen derimod på erhvervsevnen. Erhvervsevnen er en mere snæver vurdering direkte rettet mod din erhvervsmæssige baggrund, og som dermed har mere fokus på dine begrænsninger end på dine ressourcer.

Hvis du får førtidspension efter de gamle regler, kan du begynde at arbejde uden risiko for at miste retten til din førtidspension. En ny regel betyder, at kommunen ikke kan frakende dig retten til pensionen, selvom du begynder at arbejde. Det betyder også, at hvis din erhvervsevne forbedres efter en nyretransplantation, så mister du ikke din førtidspension. Hvis du arbejder meget, kan førtidspensionen sættes på pause. Hvis det så viser sig, at du alligevel ikke kan klare dit arbejde, har du altid sikkerhed for at kunne vende tilbage til førtidspension. Det gælder uanset, hvor meget og hvor længe du arbejder. Sikkerheden for førtidspension gælder den offentlige førtidspension. Hvis du modtager udbetalinger fra en privat pensionskasse, skal du være opmærksom på, at der kan være andre regler. Kontakt dit pensionsselskab for yderligere information.

Pensionister, der har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse inden den 1. januar 2003, bliver behandlet efter de gamle regler. Det betyder, at en førtidspensionist, der af helbredsmæssige årsager søger forhøjelse af sin førtidspension, skal bliver behandlet efter de gamle regler. Her findes fire forskellige former for førtidspension:

Højeste førtidspension

Gives til personer mellem 18 og 59 år, som har ingen eller minimal resterhvervsevne. Der skal være tale om et permanent erhvervsevnetab, og det skal gælde ethvert job. Årsagerne skal være fysiske eller psykiske.

Pensionen består af: Grundbeløb, pensionstillæg, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb.

Mellemste førtidspension

Gives til personer mellem 18 og 59 år, som permanent har en nedsat erhvervsevne på mindst 2/3. Årsagerne skal være fysiske eller psykiske. Denne pension kan også gives til personer mellem 60 og 64 år, hvis disse opfylder betingelserne for at få den højeste førtidspension.

Pensionen består af: Grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb.

Forhøjet almindelig førtidspension

Gives til personer mellem 18 og 59 år, som permanent har en nedsat erhvervsevne med mere end 50 %. Årsagerne skal være fysiske eller psykiske. Der kan også være tale om en kombination af dårligt helbred og sociale årsager.

Pensionen består af: Grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb og tillægsydelse.

Almindelig førtidspension

Gives til personer mellem 60 og 64 år, som permanent har en nedsat erhvervsevne på under 50 %. Der kan også være tale om en kombination af dårligt helbred og sociale årsager. Pensionen består af: Grundbeløb, pensionstillæg og tillægsydelse.

Ansøgning om forhøjelse af førtidspension

Oplever du en væsentlig forværring af dit helbred, siden du fik tilkendt din førtidspension, kan du søge om forhøjelse af din førtidspension. Forværringen skal kunne dokumenteres lægeligt.

Hospitalets eller Nyreforeningens socialrådgiver kan hjælpe dig med at søge forhøjelse af pensionen.

Tilkendt efter den 1. januar 2003

Før der eventuelt rejses en pensionssag, skal kommunen vurdere din arbejdsevne. Din arbejdsevne skal være varigt nedsat, og man skal vurdere, at du ikke er i stand til at blive selvforsørgende ved et almindeligt arbejde. Hvis din arbejdsevne kan forbedres ved aktivering, revalidering eller andet – enten på almindelige vilkår, via overenskomstens sociale kapitler eller i fleksjob – anses din arbejdsevne ikke for varigt nedsat i forhold til ethvert erhverv.

Alle relevante støtteordninger vil blive afprøvet, før det kan dokumenteres, at din arbejdsevne er varigt nedsat. Til brug for denne vurdering skal din kommune udarbejde en ressourceprofil i samarbejde med dig. Når denne afklaring er gennemført, vil din kommune vurdere, om du fortsat skal søge et job på almindelige vilkår, om du skal have et job på særlige vilkår, fx fleksjob – eller om du skal indstilles til førtidspension.

 • Du kan søge førtidspension fra det 18. til det 65. år.
 • Førtidspensionen for en enlig svarer til max. sygedagpenge.
 • Førtidspension for gifte og samlevende svarer til 85 % af sygedagpengene brutto årligt.

Som førtidspensionist bliver dine indtægter reguleret efter ægtefælle/samlevers indtægter. Der er fastsat et fradragsbeløb, så pensionen kun nedtrappes, når indtægterne overstiger dette beløb.

Pensionsreformen indeholder alene regler for kompensation for manglende indtjening ved erhverv, og ikke regler om kompensation for merudgifter på grund af dit handicap. Så har du udgifter på grund af din nyresygdom, som du ikke ville have haft, hvis du var rask, skal du søge om dækning af dine merudgifter. Der er ikke mulighed for at søge helbredstillæg for førtidspensionister efter de nye regler.

Tilkendt efter den 1. januar 2013

Den 1. januar 2013 kom der en ny fleksjob- og førtidspensionsreform. Hvis du allerede på det tidspunkt modtog førtidspension, er du ikke blevet påvirket af denne reform. Hvis du har fået førtidspension tilkendt før 2003, kan du ikke frakendes pensionen.

Den nye reform medfører strengere kriterier for tilkendelse af førtidspension. Det betyder, at hvis du er under 40 år, er det nærmest umuligt at få førtidspension – medmindre du har så store begrænsninger i din arbejdsevne, at der ikke er tvivl om, at du aldrig vil kunne klare dig på arbejdsmarkedet igen. Hvis du på grund af dit helbred ikke kan komme tilbage til arbejdsmarkedet eller påbegynde en uddannelse ved hjælp af f.eks. revalidering, skal kommunen tilbyde dig et ressourceforløb, hvor din arbejdsevne vil blive vurderet i sin helhed. Ressourceforløbet kan vare i op til fem år. I særlige tilfælde kan du få tilkendt flere ressourceforløb. Hvis du er over 40 år, vil du som udgangspunkt kun blive tilbudt ét forløb. I ressourceforløbet modtager du den samme ydelse, som du modtog forinden. Du vil dog som minimum modtage 60 % af den højeste dagpengesats. Først når du har gennemgået mindst ét ressourceforløb, kan du blive tilkendt førtidspension, hvis du opfylder betingelserne.

Modtager du allerede førtidspension, kan du selv vælge, om du vil benytte den nye reform efter 2003 eller stadig høre under den gamle ordning.

Kontakt Nyreforeningens socialrådgiver, hvis du overvejer at modtage førtidspension efter de nye regler.

Ressourceprofilen – arbejdsevnemetoden

Ressourceprofilen skal beskrive og vurdere dine ressourcer og eventuelle barrierer i forhold til de krav, der bliver stillet på arbejdsmarkedet. Ressourceprofilen skal ifølge lovgivningen altid bruges i sager om førtidspension.

Ressourceprofilen er et vigtigt redskab i samarbejdet mellem dig og jobcentret. Den er din mulighed for at medvirke ved behandlingen af din sag og en god mulighed for at få indsigt i jobcentrets vurdering af din arbejdsevne. Det er derfor vigtigt, at du deltager konstruktivt i samarbejdet og aktivt forholder dig til jobcentrets vurderinger.

Læs mere om reglerne for at få tilkendt førtidspension.

Læs om de tillæg, du kan søge, når du er førtidspensionist.

Læs mere om pension og forsikring.

Ressourceprofilen fokuserer på:

 • Uddannelse
 • Arbejdsmarkedserfaring
 • Interesser
 • Sociale kompetencer
 • Omstillingsevne
 • Indlæringsevne
 • Arbejdsrelevante ønsker
 • Præstationsforventninger
 • Arbejdsidentitet
 • Bolig og økonomi
 • Sociale netværk
 • Helbred