Vælg en side

Merudgifter

Hvis du er mellem 18 og 67 år, og du har særlige merudgifter som følge af din nyresygdom eller eventuelle langvarige kroniske følgesygdomme, kan du søge om at få dækket dine merudgifter, jf. Servicelovens § 100. Har du merudgifter til et nyresygt barn, så læs mere her.

Betingelserne for at komme i betragtning til ydelsen er skærpet voldsomt, og det er blevet vanskeligt for nyresyge at komme i betragtning til ydelsen.

Hvor meget skal din funktionsevne være nedsat

Du skal have en funktionsnedsættelse, der er af indgribende karakter i din daglige tilværelse. Nedsættelsen af dit funktionsniveau skal være både varig og alvorlig. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvor konsekvenserne er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger.

Afgørelsen skal baseres på en helhedsvurdering af din situation. I helhedsvurderingen indgår blandt andet din evne til at:

 • Færdes ude og inde.
 • Deltage i den almindelige husholdning og rengøring.
 • Varetage den personlige pleje.
 • Gå på indkøb.
 • Benytte offentlig transport.
 • Deltage i fritidsaktiviteter.
 • Kommunikere med andre og indgå i socialt samvær.

Desuden kan din arbejdssituation og familieforhold, herunder eventuelle forsørgerpligter, indgå i helhedsvurderingen.

Eksempler på merudgifter

Der skal være tale om nødvendige merudgifter, som er en direkte konsekvens af din sygdom. Med andre ord er det udgifter, du ikke ville have haft, hvis du ikke var syg. Der skal være tale om udgifter, som ikke dækkes af andre tilskudsordninger.

Her får du en række eksempler på merudgifter. Eksemplerne er hentet fra nyresyge og er langt fra udtømmende, men kan være en rettesnor:

 • Egenbetaling ved lægeordineret medicin (tilskud fra sygesikringen – herunder kronikertilskud og eventuelt tilskud fra sygeforsikringen ”danmark” fratrækkes forinden).
 • Tilskud til solcreme, da nyretransplanterede og mennesker med lupus/SLE skal beskytte sig mod solen og bruger store mængder solcreme med høj solfaktor.
 • Hjælp til huslige opgaver fx rengøring, snerydning, havearbejde. Vær opmærksom på, at din husstands samlede ressourcer bliver vurderet. Det betyder, at det tages med i vurderingen om din ægtefælle/samlever/større børn kan varetage opgaverne eller dele af opgaverne.
 • Ekstra transportudgifter.
 • Særlige rejseudgifter.

Man kan ikke få dækket såkaldte behandlingsudgifter som fx fysioterapi, fodbehandling og tandlæge. Der kan være mulighed for at få dækket merudgifter over Sundhedsloven og Lov om aktiv socialpolitik.

Merudgifter

Sandsynliggjorte udgifter

 
Merudgifterne skal være sandsynliggjorte. Det betyder, at der ikke kræves egentlig dokumentation (i form af kvitteringer eller lignende). Der kræves heller ikke dokumentation for anvendelsen. Der skal, som navnet indikerer, være tale om merudgifter, hvilket vil sige udgifter du ikke ville have haft, hvis du ikke havde været kronisk nyresyg. Merudgifterne skal være nødvendige, så det hjælper at have dokumentation fra sin læge.

Beregning af merudgiftsydelsen

Kommunen beregner din merudgiftsydelse ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

For at komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre merudgifter på mindst 7.068 kr. årligt eller 589 kr. om måneden (2023-takst). Det bliver kaldt bagatelgrænsen. Det er både de løbende udgifter og enkeltudgifter.

Hvis du opfylder betingelserne, bliver tilskuddet fastsat ud fra dine skønnede udgifter pr. måned:

Hvis dine udgifter er på 589 kr.-1.854 kr. om måneden, kan du få et månedligt tilskud på 1.103 kr.

Hvis dine udgifter er på 1.655 kr.-2.757 kr. om måneden, kan du få et månedligt tilskud på 2.206 kr.

Hvis dine udgifter er på mere end 2.757 kr. om måneden, kan du få den faktiske udgift.

Læs mere om beregningen på borger.dk.

Du kan højst en gang om året få reguleret beløbet for dine løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter. Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine udgifter bliver godkendt af kommunen.

Hvis du i løbet af året får en enkeltstående udgift, kan du søge om kompensation. Det har ingen betydning for, at du kan modtage tilskud til merudgifter. Tilskuddet er skattefrit.

Lovgrundlag

Serviceloven § 100. Bekendtgørelse nr. 931 af 19.6.2020

Siden er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver Jan Jensen, januar 2023.