Vælg en side

Støttemuligheder på arbejdsmarkedet

På alle jobcentre er der arbejdsfastholdelseskonsulenter med særlig indsigt i det rummelige arbejdsmarked og med kendskab til de mange støtteordninger. Du kan eksempelvis få hjælp til værktøj og særlig indretning af arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for at påtage dig et job. Du kan også komme i arbejdstræning eller oplæring i en virksomhed, hvor du bliver aflønnet efter særlige regler.

På denne side er beskrevet nogle af de støttemuligheder, der er på arbejdsmarkedet. Du kan altid ringe til Nyreforeningens socialrådgiver og få vejledning, hvis du er i tvivl om dine muligheder. Læs desuden mere om ordningerne på www.bmhandicap.dk.

Personlig assistance

En personlig assistent assisterer ved de arbejdsfunktioner, som personer med handicap/ funktionsnedsættelse ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tunge løft, fungere som sekretær, køre bil i arbejdsrelaterede situationer og lignende. Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver. Du skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver.

Isbryderordningen – løntilskud til nyuddannede

Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede en mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen har kvalificeret dem til. Mange med en kronisk sygdom har ofte ikke haft de samme muligheder som andre for at få relevant erhvervserfaring før, under eller efter uddannelsen. Læs mere om isbryderordningen her.

Delvist uarbejdsdygtig

Efter at være påbegyndt dialysebehandling – eller efter en nyretransplantation – kan en delvis sygemelding være en god og lempelig opstart. Det er en betingelse, at den delvise uarbejdsdygtighed medfører et ugentligt fravær på mindst fire timer. En selvstændig erhvervsdrivende skal højst være i stand til at udføre halvdelen af sit arbejde. En delvis sygemelding kan også bruges, hvis man skal til flere ambulante behandlinger på sygehuset. Fraværet skal være på mindst fire timer pr. uge, inklusiv vente- og transporttid.

En delvis raskmelding bruges, når en person efter længere tids sygdom er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at starte på nedsat tid og herefter trappe op til sædvanlig tid.

Mentorordning

For at forbedre introduktionen til en arbejdsplads eller til en uddannelse kan der ydes støtte til en mentorfunktion. En mentorfunktion betyder, at en medarbejder på virksomheden/uddannelsesstedet (det kan også være en person udefra) varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære dig. Denne ordning ligger udover, hvad man normalt kan forvente af en arbejdsgiver/uddannelsessted. Arbejdsgiveren modtager støtte til dækning af lønomkostninger for frikøb af den medarbejder, der fungerer som mentor.

Fortrinsadgang til job

Når du har et handicap eller en kronisk sygdom og har svært ved at finde et job på det ordinære arbejdsmarked, kan du søge med fortrinsadgang på ledige opslåede stillinger indenfor det offentlige.

Hvis du gør det, er arbejdsgiveren forpligtet til at indkalde dig til ansættelsessamtale. Det er naturligvis en betingelse, at du lever op til de formelle uddannelseskrav, der er nævnt i stillingsopslaget. Får du ikke stillingen, skal arbejdsgiveren sende en redegørelse til dit jobcenter. På baggrund af redegørelsen skal jobcentret forhandle med arbejdsgiveren om, hvorvidt du alligevel vil kunne ansættes i stillingen. Fortrinsadgang gælder også ved ansøgninger til stadepladser og taxabevillinger.

Du kan søge stillingen med fortrinsadgang på to måder:

  • Gennem dit jobcenter. Jobcentret henvender sig til arbejdsgiveren og gør opmærksom på, at du søger jobbet med fortrinsadgang.
  • Hvis du søger uden om jobcentret skal du i din ansøgning gøre opmærksom på, at du søger med fortrinsadgang på grund af din funktionsnedsættelse.

Hjælpemidler til job

Du kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for handicap/sygdom, hvis du har en funktionsnedsættelse.

Det er en betingelse, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan passe dit job.

Muligheden for hjælpemidler gælder, hvis du er:

  • Ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår
  • Ansat i fleksjob eller løntilskud
  • Selvstændig
  • Ledig og i jobforløb gennem jobcentret f.eks. virksomhedspraktik

De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre tilpasninger af arbejdspladsen, som f.eks.:

  • En speciel ergonomisk kontorstol eller bord
  • Ordblinderedskaber
  • Specielt pc-udstyr til blinde og svagtseende
  • Audioudstyr til hørehæmmede

Hjælpemidlet søges på dit jobcenter.

Denne side er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver, juli 2023.