Vælg en side

Støttemuligheder på arbejdsmarkedet

På alle jobcentre er der arbejdsfastholdelseskonsulenter med særlig indsigt i det rummelige arbejdsmarked og med kendskab til de mange støtteordninger. Du kan eksempelvis få hjælp til værktøj og særlig indretning af arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for at påtage dig et job. Du kan også komme i arbejdstræning eller oplæring i en virksomhed, hvor du bliver aflønnet efter særlige regler.

Her er beskrevet nogle af de muligheder, der er for at blive på arbejdsmarkedet. Du kan altid ringe til Nyreforeningens socialrådgiver og få vejledning, hvis du er i tvivl om dine muligheder. Læs desuden mere om ordningerne på www.bmhandicap.dk.

politisk-arbejde-medlemstilbud

Jobafklaringsforløb

Du har ret til et jobafklaringsforløb fra din kommune, hvis du ikke kan få forlænget dine sygedagpenge. Et jobafklaringsforløb er en helhedsorienteret indsats, som har til formål at få dig tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.Et jobafklaringsforløb kan bestå af følgende tilbud;

  • Vejledning og opkvalificering
  • Virksomhedspraktik
  • Ansættelse med løntilskud
  • Mentor
  • Andre indsatser, som kan bidrage til at stabilisere eller forbedre arbejdsevnen kan også iværksættes efter en konkret vurdering

Et jobafklaringsforløb kan vare op til 2 år. Der kan godt blive iværksat flere forløb efter hinanden, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af din sygdom og hvis du ikke tilhører målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Personlig assistance

En personlig assistent assisterer ved de arbejdsfunktioner, som personer med handicap/ funktionsnedsættelse ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tunge løft, fungere som sekretær, køre bil i arbejdsrelaterede situationer og lignende. Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver. Du skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver.
 

Isbryderordningen – løntilskud til nyuddannede

Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede en mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen har kvalificeret dem til. Mange med en kronisk sygdom har ofte ikke haft de samme muligheder som andre for at få relevant erhvervserfaring før, under eller efter uddannelsen. Du kan få løntilskud i op til 12 måneder. Ansættelsen skal ske senest to år efter uddannelsens afslutning, og uddannelsen skal minimum have varet i 18 måneder.

Mentorordning

For at forbedre introduktionen til en arbejdsplads eller til en uddannelse kan der ydes støtte til en mentorfunktion. En mentorfunktion betyder, at en medarbejder på virksomheden/uddannelsesstedet (det kan også være en person udefra) varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære dig. Denne ordning ligger udover, hvad man normalt kan forvente af en arbejdsgiver/uddannelsessted. Arbejdsgiveren modtager støtte til dækning af lønomkostninger for frikøb af den medarbejder, der fungerer som mentor.
 

Delvist uarbejdsdygtig

Efter at være påbegyndt dialysebehandling – eller efter en nyretransplantation – kan en delvis sygemelding være en god og lempelig opstart. Det er en betingelse, at den delvise uarbejdsdygtighed medfører et ugentligt fravær på mindst fire timer. En selvstændig erhvervsdrivende skal højst være i stand til at udføre halvdelen af sit arbejde. En delvis sygemelding kan også bruges, hvis man skal til flere ambulante behandlinger på sygehuset. Fraværet skal være på mindst fire timer pr. uge, inklusiv vente- og transporttid.

En delvis raskmelding bruges, når en person efter længere tids sygdom er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at starte på nedsat tid og herefter trappe op til sædvanlig tid.

§ 56-aftale

Hvis du har øget sygefravær på grund af din nyresygdom (mindst 10 fraværsdage om året), så kan en §56-aftale være en rigtig god løsning. En § 56 aftale kan gøre det lettere for dig at have de sygefraværsdage, der er nødvendige på grund af din sygdom eller være væk på grund af indlæggelse, behandling eller optræning. din arbejdsgiver får mindre udgifter end ellers, når du er væk . Du modtager din almindelige løn under sygdom.Det er en betingelse, at du forventer at have mindst 10 fraværsdage om året, som følge af din nyresygdom. Det er især nyresyge, der endnu ikke er kommet i dialyse, kronisk urinvejssyge, herunder mennesker der hyppigt danner nyresten og transplanterede som kan have glæde af ordningen.

Ordningen kan selvfølgelig også benyttes af dialysepatienter, men er ofte ikke tilstrækkelig kompensation. Du kan benytte aftalen, når du bliver syg på grund af din nyresygdom. Ordningen kan også anvendes, når du går til ambulant behandling for din sygdom.Det er dog en forudsætning, at dit fravær er på minimum 4 timer om ugen (inklusiv transporttid). Hvis du er ansat i fleksjob skal du ikke have en § 56 aftale for så er din arbejdsgiver allerede berettiget til at få sygedagpengerefusion fra første sygedag. Ordningen skal styrke din mulighed for at bevare dit arbejde, selvom du har en kronisk sygdom.

Hvis du ønsker en § 56 aftale, skal du enten henvende dig i dit jobcenter for at få lavet aftalen eller gå ind på borger.dk under din bopælskommune og hente blanketten dp211. Når du og din arbejdsgiver har udfyldt blanketten skal den afleveres i kommunen, så de kan behandle sagen og godkende aftalen. Jobcentret kan indhente lægelige oplysninger om dig. Hvis du synes det er svært at tale med din arbejdsgiver om din situation kan du få hjælp i din kommune.§ 56 aftalen gælder for 2 år, hvorefter det skal tages op til vurdering om aftalen skal fortsætte. § 56 aftalen er kun gældende for dit nuværende arbejde. Får du et andet job skal du søge på ny.

Kommunen kan ikke udbetale dagpenge direkte til dig. Din arbejdsgiver skal udbetale enten løn eller sygedagpenge og herefter modtage refusion af dagpenge og herefter modtage refusion af dagpengebeløbet fra kommunen.

Arbejdsgiveren kan eventuelt kontakte jobcentret og lave en aftale om, hvornår og hvordan refusionen udbetales.