Vælg en side

Om os

Nyreforeningen er en dansk patientforening og interesseorganisation, der har til formål at varetage interesserne for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer. Foreningen blev stiftet i 1975 og har i dag ca. 6.100 medlemmer fordelt på 16 lokale kredse.

Vores arbejde består i at forbedre vilkår og behandlingsmuligheder for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer. Gennem vores egen forskningsfond støtter vi desuden den danske forskning på nyreområdet.

Samtlige valgte medlemmer af Nyreforeningens ledelse, både i landsforeningen og de lokale kredse, arbejder frivilligt.

Værdigrundlag

I Nyreforeningen møder vi livet i alle dets afskygninger i form af håb, sorg, glæde, frustration, livsmod, frygt etc. Derfor insisterer vi på livskvalitet og livsglæde men tager også livet alvorligt, når det synes håbløst og meningsløst.

Nyreforeningen er en åben patientforening, der varetager nyrepatienters og pårørendes interesser, som styres af patienter og pårørende og som aktivt byder alle, der ønsker at støtte nyrepatienter, velkommen som medlemmer.

Seriøsitet og saglighed er nøgleord for Nyreforeningen. Seriøsitet og saglighed kendetegner vores arbejde på alle niveauer og er udgangspunktet for vores kontakt – centralt og lokalt – til politikere, medier, myndigheder, råd og nævn m.m.

I Nyreforeningen er nærhed vigtigt. Vi insisterer derfor på reel medlemsindflydelse, stærkt lokalt engagement og tæt personlig kontakt både til sygehuse og til patienter og pårørende.

I Nyreforeningen er frivillighed og engagement store idealer. Engagement er for os et spørgsmål om at være nærværende overfor hinanden og løfte i flok. Den enkelte frivilliges indsats er af stor værdi for os, og frivillighed og professionalisme går hos os hånd i hånd.

Protektor

Hendes Majestæt Dronning Mary har siden 2005 været protektor for Nyreforeningen.

HKH_Kronprinsessen_Protektionsbillede_2021

 Foto: Stine Heilmann

Årets Solfanger

Årets Solfanger er en pris, der gives til en person, som i særlig grad har bidraget til glæde og livskvalitet blandt nyrepatienter. Prisen gives til en sand ildsjæl, der virkelig brænder for at hjælpe nyrepatienter til bedre forhold. En person, der tænker ud af boksen og som støtter i svære perioder. Prisen gives for indsatsens medmenneskelige indhold.

Prismodtageren kan eksempelvis være en patient eller en pårørende, som gør noget ekstra for andre patienter eller pårørende. Det kan være en frivillig, som har igangsat et vigtigt projekt, som skal styrke livskvaliteten blandt patienterne osv. Prisen gives ikke til sundhedsfagligt personale

Årets Solfanger er blevet uddelt siden 2012.

Ønsker du at indstille en person til Årets Solfanger, så kan du gøre det ved at skrive til mail@nyre.dk. Du skal skrive en begrundelse for, hvorfor netop denne person fortjener at blive Årets solfanger. Prisen uddeles hvert forår på Nyreforeningens landsmøde. Fristen for at indstille personer annonceres i Nyrenyt og her på hjemmesiden.

 

Årets Solfanger gennem årene

Karen Marie er årets solfanger 2023

2024

Sundhedsminister Sophie Løhde

Karen Marie er årets solfanger 2023

2023

Karen Marie Riis

Årets solfanger 2022 i Nyreforeningen

2022

Familien Villadsen

Rita Bruun

2021

Rita Bruun

Annika Slot Overgaard

2019

Annika Slot Overgaard

Kvadrat - Jesper Dalgaard Poehler - solfanger 2018 (1)

2018

Jesper Dalgaard Pøhler

2017

Kristine Lykke Roed

Irene Viggo

2016

Irene Viggo

2015

Jesper Collin

2014

Svend Eisenhardt, første hæmodialysepatient i Grønland

2013

Helle Hansen, sygeplejerske, Nykøbing Falster Limited Care

2012

Lis Frandsen, frivillig i Københavns Omegnskreds

Nyreprisen

Nyreprisen gives til professionelle sundhedsaktører, der har gjort en ekstraordinær indsats for nyresyge i Danmark.

2024: Lisbet Danmark, sygeplejerske på dialyseafdelingen, Sønderborg sygehus
2023: Peter Rossing, professor og forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen
2022: Per Eggert, koordinerende sygeplejerske på Nyreforeningens dialyseklinik på Fanø 2017-2022
2021: Christina Rosenlund, overlæge i neurokirurgi på Odense Universitetshospital
2019: Dialyseafdelingen på Regionshospitalet i Randers

Æresmedlemmer

2021: Jan Rishave, landsformand for Nyreforeningen 2014 – 2021
2018: Ann Bellis Hansen, kredsformand Østjylland 1987 – 2020
2014: Stig Hedegaard Kristensen, formand for Nyreforeningen 2002 – 2014
2011: Klaus Ølgaard, Professor, overlæge, dr.med. Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet
2007: Søren Madsen, pensioneret overlæge fra Nyremedicinsk afdeling C, Aarhus Universitetshospital
2007: Hans Erik Hansen, pensioneret overlæge fra Aarhus Universitetshospital
2000: Willy Jagd Jensen, formand for Nyreforeningen 1975 – 1996
1994: Bent Nielsen, overlæge, Hvidovre Hospital
1993: Jørn Hess Thaysen, professor dr.med., Rigshospitalet
1992: Ole Fjeldborg, overlæge, Aarhus Transplantationscenter

Årsberetning

Årsberetningen beskriver Nyreforeningens arbejde i det forgangne år. Årsberetningen udkommer i forbindelse med generalforsamlingen, som hvert år afholdes den tredje weekend efter påske.

Årsberetning 2023

Årsberetning 2022

Årsberetning 2021

Årsberetning 2020

Årsberetning 2019

Årsregnskab

Nyreforeningens årsregnskab udgør den finansielle bestanddel af årsberetningen og består af balance, resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen.

Årsrapport 2023

Årsregnskab 2022

Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2020

Årsregnskab 2019

Internationalt arbejde

Nyreforeningen samarbejder med de andre nordiske nyreforeninger fra Sverige, Norge, Island og Finland gennem Nyresyges Nordiske Samarbejdsorgan (NNS). NNS mødes en gang om året, og landene skiftes til at være vært.

Læs mere om de nordiske nyreforeninger på deres hjemmesider:

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (Norge)
Njurförbundet (Sverige)
Munuais- ja maksaliitto (Finland)
Félag nýrnasjúkra (Island)

Indsamling, sponsorer og samarbejdspartnere 

Nyreforeningen følger Danske Patienters retningslinjer for samarbejde med medicoindustrien: Retningslinjer for samarbejde.

Nyreforeningen modtager indimellem sponsorater fx i forbindelse med arrangementer eller til specifikke aktiviteter. Desuden gennemfører Nyreforeningen løbende indsamlinger til foreningens arbejde og specifikke formål. Læs mere om Nyreforeningens aktuelle indsamlingsaktiviteter, samarbejdspartnere og sponsorer her.

slet ikke

Generalforsamling

Landsforeningens øverste myndighed er landsgeneralforsamlingen, der holdes hvert år den tredje weekend efter påske. Alle medlemmer har tale- og stemmeret. På landsgeneralforsamlingen vælges landsformand, næstformand og 2. næstformand for to år.

Du kan afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt. Du kan læse og printe fuldmagten ved at klikke her.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalgets opgave er at følge udviklingen og tage initiativer i forhold til politikken i Folketinget og EU samt at varetage Nyreforeningens interesser i forhold til nationale og internationale operatører. Forretningsudvalget varetager den daglige drift i samarbejde med sekretariatet.

Forretningsudvalget har otte medlemmer. Landsformand, næstformand og 2. næstformand samt fem medlemmer, der er valgt i hver region.

Forretningsorden for ForretningsudvalgetSe medlemmer af Forretningsudvalget

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse. Hver lokale kreds vælger et medlem og en suppleant til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens opgave er at godkende foreningens budget og politiske målsætninger.

Forretningsorden for Hovedbestyrelsen – januar 2019
Se medlemmer af Hovedbestyrelsen

Udvalg

Nyreforeningen har et Patientudvalg, et Pårørendeudvalg og et Donorudvalg. Medlemmer til udvalg vælges af Hovedbestyrelsen.

Patientudvalget
Pårørendeudvalget
Donorudvalget

Regionaludvalg

Der er fem regionaludvalg, som geografisk svarer til regionerne. Hver lokale kreds i regionens geografiske område kan vælge en repræsentant og en suppleant til Regionaludvalget. Regionaludvalgenes opgave er at følge udviklingen indenfor sundheds-, social- og arbejdsmarkedspolitikken i regioner og kommuner, at tage initiativer i forhold til politikken i regioner og kommuner samt at varetage Nyreforeningens interesser i forhold til alle operatører i regionens geografiske område.

Forretningsorden for regionaludvalg

Regionaludvalg Hovedstaden
Regionaludvalg Sjælland
Regionaludvalg Syddanmark
Regionaludvalg Midtjylland
Regionaludvalg Nordjylland

Lokale kredse

Fordelt rundt om i landet er 16 lokale kredse med selvstændige bestyrelser. Kredsens opgave er først og fremmest at tilbyde aktiviteter for medlemmerne og synliggøre Nyreforeningen lokalt.

Kredsens bestyrelse er på Nyreforeningens vegne forhandlingsberettiget overfor relevante lokale myndigheder. Kredsens øverste myndighed er kredsgeneralforsamlingen, der holdes inden den 15. februar hvert år. Alle medlemmer, der bor i kredsens område, har tale- og stemmeret. På kredsgeneralforsamlingen vælges en kredsformand og et antal bestyrelsesmedlemmer, alle med en valgperiode på to år. Kredsene har egne vedtægter, og kredsenes økonomi er uafhængig af landsforeningens.

Find din lokale kreds.

Sekretariatet

Sekretariatet står for en lang række praktiske og administrative opgaver i forbindelse med Nyreforeningens virke.

Kontakt sekretariatet.