Vælg en side

Hvis du vil klage

Klage over afslag på social ydelse

Får du afslag på din ansøgning om en social ydelse, har du altid krav på at få et skriftligt begrundet afslag, så du kan anke (klage over) afgørelsen.

Det er altid klogt at klage skriftligt, og din kommune har pligt til at hjælpe dig med at klage. Der er ingen krav til, hvordan du udformer din klage. Den skal blot indeholde en kort meddelelse om, at du er utilfreds med afgørelsen. Det er naturligvis en fordel, hvis du uddyber klagen, så det fremgår tydeligt, hvad du klager over.

En klage kan bygges op på følgende måde:

 • Skriv præcis, hvad du klager over, og det du søger om
 • Skriv hvorfor du mener afgørelsen er forkert
 • Skriv hvad du ønsker ændret
 • Skriv din kritik af den begrundelse, som afgørelsen indeholder
 • Bland ikke klager sammen. Skriv en særskilt klage i hver enkelt sag
 • Vedlæg evt. en kopi af den afgørelse, du klager over

Nyreforeningens socialrådgiver kan hjælpe dig med udformning af klagen.

Klagefrist

Som hovedregel er der en klagefrist på 4 uger fra det tidspunkt, hvor du modtager afslaget. Det er meget vigtigt, at du overholder klagefristen, ellers vil man afvise din klage. Du skal også sikre dig, at kommunen har modtaget din klage.

Hvis du ikke kan nå at skrive en klage, kan du indsende en foreløbig klage. Sagen vil så først blive behandlet, når myndighederne har modtaget dit endelige klagebrev. Du skal altid sende klagen til den myndighed, som har truffet afgørelsen, der gav anledning til klagen, medmindre der står noget andet i selve afgørelsen.

Afgørelsen bliver herefter revurderet. Hvis afslaget fastholdes, bliver din anke videresendt til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen kan i sin afgørelse afvise, godkende, ophæve, ændre eller sende sagen tilbage til myndigheden med påbud om at behandle sagen igen og træffe en ny afgørelse (også kaldet en hjemvisning).

Ankestyrelsens afgørelse har normalt ikke opsættende virkning. Det betyder, at den oprindelige afgørelse gælder, indtil Ankestyrelsen har truffet sin afgørelse.

Den aktuelle sagsbehandlingstid for klagesager fremgår af Ankestyrelsens hjemmeside.

Uvildig konsulentordning

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er en landsdækkende konsulentfunktion, der bidrager til at styrke retssikkerheden for personer med handicap.

DUKH kan du benytte, hvis du:

 • Mangler overblik og har brug for at komme videre med din sag i forhold til din kommune.
 • Har svært ved at komme i dialog med din sagsbehandler.
 • Undrer dig over forvaltningens behandling af din henvendelse.
 • Føler dig som kastebold mellem de offentlige systemer.
 • Er utilfreds med en afgørelse i din sag og er i tvivl om dine muligheder for at klage.

Du kan læse mere om, hvad du kan bruge DUKH til på deres hjemmeside www.dukh.dk.

Denne side er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver, februar 2023.