Vælg en side

Kørselsfradrag

Hvis du som følge af invaliditet eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring – og at disse udgifter er nødvendige for at sikre dit arbejdsliv og dermed indkomst, er det muligt at søge om det særlige befordringsfradrag. Det er vigtigt, at du får en erklæring fra din læge, hvor det er anført, at det er nødvendigt for, at du kan bibeholde dit arbejde, at du afholder udgifterne til befordring.
 

Krav til at få kørselsfradrag

For at anvende reglen er det en betingelse, at sygdommen er kronisk. Med dette forstås, at der skal være tale om en uhelbredelig eller langvarig sygdom, der nødvendiggør en dyrere transportform. Nyresyge og dialysepatienter vil ofte kunne opfylde betingelsen om at have en kronisk sygdom – og kan derfor på grund af udpræget træthed og svaghed ofte begrunde nødvendigheden af at benytte egen bil kontra offentlige transportmidler.

Særlige situationer

Reglens anvendelse er ikke betinget af, at der foreligger tilladelse til invalidebil.

Det er heller ikke en forudsætning, at der er tale om befordring mellem din sædvanlige bopæl og arbejdspladsen. Der kan fx også gives fradrag for befordringsudgifter mellem sommerhus og arbejdsplads.

Fradraget efter Ligningslovens § 9 D kan efter landsskatterettens afgørelse tillige blive opgjort således, at hvis din ægtefælle bringer og henter dig til og fra arbejde – og kører hjem igen – er udgiften til de to dobbeltture mellem bopælen og din arbejdsplads fradragsberettiget.

Man anbefaler at indberette det særlige befordringsfradrag på årsopgørelsen det første år. Dog ikke på forskudsopgørelsen, da det kan resultere i restskat, hvis indberetningen ikke bliver godkendt ved årsopgørelsen.

Du kan læse mere om det særlige befordringsfradrag.
SKAT kan kontaktes via www.skat.dk.

Individuel befordring

Efter Servicelovens § 117 er det muligt for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne at søge om individuel transport, hvis denne ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Kommunen foretager en konkret vurdering af dit behov og beslutter derefter følgende:

  • Hvordan skal ordningen tilrettelægges?
  • Skal der laves en aftale med et selskab om transporten?
  • Skal du selv vælge transportformen?
  • Kan du få behovet dækket efter anden lovgivning?

De regionale trafikselskaber har pligt til at oprette kørselsordninger for svært bevægelseshæmmede personer. Den individuelle transport gælder kørsel af social karakter, fx besøg hos familie og venner, fritidsaktiviteter og indkøb mv.

Ordningen om individuel transport kan ikke bruges til kørsel til behandling. Læs i stedet om kørsel til og fra hospitalet.