Vælg en side

Tabt arbejdsfortjeneste

For at kunne få dækket udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er det en betingelse, at det er en nødvendig følge af dit barns nyresygdom, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af jer forældre, som varetager denne opgave.

Det kan for eksempel være, fordi dit barn:

  • Skal deltage i mange undersøgelser og behandlinger på hospitalet.
  • Har et stort behov for pleje, overvågning og tilsyn.
  • Har en nyresygdom, der gør dit barns tilstand meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om barnet kan være i dagtilbud eller skole.
  • Ikke kan være i dagtilbud eller skole på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko.

For at komme i betragtning til at modtage tabt arbejdsfortjeneste skal en af jer forældre helt eller delvist være holdt op med at arbejde for at passe barnet i hjemmet, og I skal have et løntab. Dog kan du være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, selvom du aktuelt ikke er i arbejde. Det forudsætter, at det er sandsynliggjort, at du på grund af pasning af dit barn er afskåret fra at komme på arbejdsmarkedet.

Du kan også søge tabt arbejdsfortjeneste, selvom I som forældre ikke bor sammen og den ene part ikke har del i forældremyndigheden.

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Det er muligt at få hjælp til tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om ugen til dækning af fuld arbejdstid. To forældre kan godt dele det bevilgede antal timer. Du kan modtage kompensation i en kort periode eller igennem en længere årrække. Det afgørende er, hvor længe det er hensigtsmæssigt, at barnet eller den unge bliver passet i hjemmet.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 34.055 kr. om måneden (2023- takst). Ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste tager kommunen udgangspunkt i den pågældende forælders arbejdsindtægt.

Det betyder, at hvis du umiddelbart inden modtagelsen af tabt arbejdsfortjeneste har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp, er det ikke den, der tæller. Hvis der er vanskeligheder med at fastsætte den tidligere løn, fordi du fx har gået arbejdsløs i lang tid, kan beregningen tage udgangspunkt i en hjemmehjælperløn.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan det være vanskeligt at skaffe et realistisk beregningsgrundlag, men du vil ofte via revisor eller via regnskaber kunne sandsynliggøre en indtægt, som kommunen kan tage udgangspunkt i ved beregning af den tabte arbejdsfortjeneste. I de tilfælde, hvor det er umuligt at tilvejebringe et realistisk beregningsgrundlag, kan der tages udgangspunkt i udgiften til en vikar eller i et beregnet beløb på grundlag af forældrenes hidtidige disponible indkomst.

Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til pensionsopsparing, når pensionsordningen er et led i det ansættelsesforhold, som den tabte arbejdsfortjeneste træder i stedet for.

Der gælder særlige regler for kompensation af tabt arbejdsfortjeneste, hvis den er bevilget før 2011.

Bevillingstidspunkt

Hvis kommunen vurderer, at du er berettiget til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, vil du som udgangspunkt være berettiget til ydelsen fra det tidspunkt, hvor du har ansøgt.

Ophør af tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste er som udgangspunkt en løbende ydelse, som ikke kan tidsbegrænses, medmindre kommunen har lavet en aftale med dig om det.

Tabt arbejdsfortjeneste ophører, når dit barn fylder 18 år eller ikke længere bor hjemme.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste udbetales i 14 uger efter, at betingelserne for at modtage tilskuddet er bortfaldet. Denne 14 ugers regel gælder dog ikke, hvis der på forhånd er aftalt en bestemt periode for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Det gælder heller ikke, hvis forældrene ønsker, at afviklingsperioden skal være kortere. Opnår forældrene arbejdsindtægt i afviklingsperioden, ophører udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste i det omfang, arbejdsindtægten modsvarer den tabte arbejdsfortjeneste.

Vær særlig opmærksom på

Du skal være opmærksom på de konsekvenser, som det kan have for dig at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste:

  • Hvis dit og barnets behov er kompensation på mindre end 37 timer ugentligt (fuld tid), og du ikke kan få et job i de resterende timer, så er du ikke af den grund berettiget til yderligere kompensation.
  • Hvis du får kompensation på deltid, og du mister dit deltidsjob, har du mulighed for at få en supplerende ydelse i 3 måneder, så du kan forsøge at finde et nyt deltidsjob i perioden.
  • Du har ret til at få dagpenge udbetalt fra din a-kasse den dag, du ikke længere modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det forudsætter dog, at du fortsat er medlem af en a-kasse, og at du ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste var berettiget til dagpenge og opfyldte beskæftigelseskravet.
  • Sparer du noget ved at modtage kompensationen fx betaling til daginstitutionsplads eller transport, skal det modregnes i kompensationen.

Hvis du har modtaget kompensation for fuld tid i en længere årrække og efterfølgende har svært ved at komme tilbage til dit hidtidige erhverv, kan du få rådgivning fra din sagsbehandler, som også kan henvise dig til det lokale jobcenter med henblik på støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Lovregler

Socialministeriets hjemmeside kan du finde reglerne om tabt arbejdsfortjeneste. Nyreforeningens socialrådgiver vejleder også gerne i reglerne.

Siden er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver, januar 2023.