Vælg en side

Muligheds-erklæring

En mulighedserklæring er en lægeerklæring. Formålet med mulighedserklæringen er at afdække, hvilke arbejdsopgaver du eventuelt kan udføre på trods af din sygdom.

Din arbejdsgiver kan når som helst i din sygefraværsperiode bede om en mulighedserklæring, og du har som medarbejder pligt til at medvirke ved udarbejdelsen.

Mulighedserklæringen kan fx benyttes i følgende situationer:

  • Længerevarende sygefravær på grund af hospitalsindlæggelse
  • Længerevarende sygefravær på grund af fysisk eller psykisk sygdom
  • Fravær i forbindelse med graviditet
  • Hyppigt fravær med uklar årsag
  • Fortsat sygefravær efter tidligere mulighedserklæringer

Din arbejdsgiver kan fastsætte en rimelig frist for, hvornår lægeerklæringen skal være modtaget (ca. 14 dage). Afleveres erklæringen ikke indenfor tidsfristen, bortfalder din ret til sygedagpenge fra og med den dag, hvor arbejdsgiveren skulle have haft erklæringen og til og med den dag, hvor arbejdsgiveren modtager erklæringen. Dette gælder dog ikke, hvis der er en rimelig grund til, at lægeerklæringen ikke er afleveret indenfor fristen.

Erklæringen består af to dele:

Første del skal du udarbejde sammen med din arbejdsgiver – så vidt muligt ved et personligt møde. Første del skal beskrive følgende:

  1. Funktionsnedsættelsen – hvilke funktioner er påvirket af sygdommen?
  2. Hvilke arbejdsmæssige begrænsninger medfører funktionsnedsættelsen?
  3. Forslag til løsninger – hvordan kan fx arbejdsfunktioner eller arbejdstid ændres, så du bliver i stand til at vende tilbage til arbejdet helt eller delvist.

Du har som sygemeldt ret til at have en bisidder med ved udarbejdelsen af mulighedserklæringen. Arbejdsgiveren har ikke ret til at få oplyst din diagnose, men udelukkende oplysninger om dine funktionsbegrænsninger i forhold til jobbet.

Anden del af erklæringen skal udfyldes af lægen, som vurderer, om aftalen mellem medarbejder og arbejdsgiver er forenelig med sygdommen.

Mulighedserklæringen skal betales af arbejdsgiveren.

Din arbejdsgiver kan ligeledes kræve dokumentation for, at dit fravær skyldes sygdommen – en såkaldt friattest.

Denne side er udarbejdet af Nyreforeningens socialrådgiver, januar 2023.