Vælg en side

Ressource-forløb

Målgruppe og betingelser

Hvis du har komplekse problemer ud over ledighed, skal du tilbydes et ressourceforløb.

Du skal opfylde nogle betingelser for at blive tilbudt et ressourceforløb:

  • Du skal have modtaget længerevarende offentlig forsørgelse.
  • Du skal have deltaget i tilbud i henhold til lov om aktiv beskæftigelse, uden at det har øget din tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Din kommune skal vurdere, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

Slet ikke

Under 40 år

Ressourceforløbet skal have en varighed på 1-3 år. Forløbet skal i sin form, indhold og varighed tilpasses dine behov. Forløbet skal sikre udvikling og afklaring af din arbejdsevne igennem en tværfaglig og sammenhængende indsats. Indsatsen skal indeholde tilbud indenfor beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet. Formålet med ressourceforløbet er, at du efterfølgende kommer ind på arbejdsmarkedet eller uddannelsesområdet.

Mellem 40 og 50 år

Er du mellem 40 og 50 år, kan du som udgangspunkt få bevilget et eller flere ressourceforløb af en varighed på maks. 3 år pr. forløb. Den samlede varighed i ressourceforløbet må ikke overstige 5 år, medmindre du selv ønsker det.

Fyldt 50 år

Er du fyldt 50 år, skal du som udgangspunkt have tilbudt et ressourceforløb. Kommunen kan tilbyde mere end et ressourceforløb, hvis du selv ønsker det.

Mindre end 6 år til folkepensionsalderen

Hvis du har mindre end 6 år til folkepensionsalderen, skal der ikke tildeles et ressourceforløb, medmindre du selv ønsker det.

Undtaget for ressourceforløb

Hvis svær sygdom eller betydelig funktionsnedsættelse gør, at det er åbenlyst formålsløst at udvikle arbejdsevnen, skal man ikke deltage i et ressourceforløb.

Tilbud

Et ressourceforløb kan være indsats på en virksomhed, mentorstøtte, hjælpemidler, misbrugsbehandling, psykologstøtte, coach, motion, hjælp til uddannelse, hjælp til boligproblemer eller anden støtte.

Støtten skal vurderes at være nødvendig for, at du kan komme tættere på arbejdsmarkedet. Inden ressourceforløbet afsluttes, skal kommunen tage stilling til, hvilken indsats der efterfølgende skal iværksættes.

For at undgå meningsløse ressourceforløb skal indsatsen i ressourceforløbet iværksættes hurtigst muligt og senest 6 måneder fra forløbets start.

Mentor

I alle sager skal man i rehabiliteringsteamet løbende drøfte, hvorvidt og i hvilket omfang det er nødvendigt med mentorstøtte for at sikre, at indsatsen gennemføres.

Ret til sundhedsfaglig rådgivning

Et ressourceforløb må naturligvis ikke forværre dit helbred, og de konkrete beskæftigelsesrettede tilbud i et ressourceforløb skal altid være tilpasset din helbredstilstand.

Hvis du mener, at det konkrete beskæftigelsesrettede tilbud ikke tager tilstrækkeligt hensyn til din helbredsmæssige situation, har du ret til en samtale med en sundhedskoordinator og din koordinerende sagsbehandler. Retten gælder både, inden du begynder ressourceforløbet og undervejs i tilbuddet.

Opfølgning

Imens du er i et ressourceforløb, skal du have 4 samtaler i løbet af de første 6 måneder.

Økonomi

Når man tilkendes et ressourceforløb, får man ressourceforløbsydelse (2023 takst):

Personer, der forsørger et barn modtager                   15.570 kr.

Personer, der ikke forsørger børn modtaget                11.716 kr.

Personer under 25 år, hjemmeboende uden børn          3.644 kr. 

 

Forsørgelse før ressourceforløb         Under ressourceforløb

Sygedagpenge                                                   Ydelse som hidtil, så længe man er berettiget til sygedagpenge

Ledighedsydelse                                               Ydelse svarende til hidtidig ydelse

Førtidspension                                                 Førtidspension

 

Man bevarer retten til ressourceforløbsydelse under sygdom og barsel. Det samme gælder, hvis man flytter til en anden kommune.

Indtægter og modregning

Som hovedregel skal indtægter fratrækkes krone for krone i ressourceforløbsydelsen. Indtægter fra arbejde modregnes dog lempeligere.

Hvis man har indtægter for deltagelse i beskæftigelsesfremmende tilbud gennem kommunen, ser man bort fra 17,31 kr. pr udført arbejdstime for maksimalt 160 timer pr. måned.

Ægtefælles indtægt har ikke betydning for udbetaling af ressourceforløbsydelsen. Ressourceforløbsydelsen er ikke afhængig af formue, heller ikke din ægtefælles.

Denne side er udarbejdet af Nyreforeningens socialrådgiver, januar 2023.