Vælg en side

Sygedagpenge

Sygedagpenge er en økonomisk ydelse, som du får, hvis du på grund af sygdom er helt eller delvist uarbejdsdygtig og har et indtægtstab.

Hvem kan få sygedagpenge?

Du kan få sygedagpenge, hvis du:

  • Er lønmodtager (herunder deltids- eller fleksjob)
  • Modtager arbejdsløshedsdagpenge
  • Er selvstændig/medarbejdende ægtefælle

Hvornår kan jeg få sygedagpenge?

Hvis du har ret til løn under sygdom, vil du få almindelig løn de første 30 dage fra første fraværsdag. Sygedagpengeperioden tæller fra 30 kalenderdage fra første fraværsdag. Hvis du ikke har ret til løn under sygdom, har du fra første sygedag ret til sygedagpenge, som udbetales af din arbejdsgiver eller i nogle tilfælde af kommunen. Er du arbejdsløs og modtager dagpenge fra en A-kasse, skal du sygemelde dig til A-kassen og jobcentret.

Tidsfrister

Du skal så hurtigt som muligt give din arbejdsgiver besked om, at du er sygemeldt og normalt senest to timer efter at du skulle være mødt på arbejde. Du skal følge de regler, der fremgår af din ansættelseskontrakt. Hvis arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge eller løn de første 30 dage, skal din arbejdsgiver give kommunen besked senest 5 uger efter din første fraværsdag.

Både din kommune og arbejdsgiver kan bede dig om en lægeerklæring. Den betales enten af din kommune eller af arbejdsgiveren.

Hvor længe kan jeg modtage sygedagpenge?

Som udgangspunkt kan du være sygemeldt og uarbejdsdygtig på grund af din sygdom (fuldtid eller deltid) modtage sygedagpenge i højest 22 uger indenfor en periode af 9 måneder.

Sygedagpengeperioden begynder som hovedregel efter 30 dags sygefravær – også selvom du får fuld løn under sygdom fra din arbejdsgiver efter de 30 dage, fordi arbejdsgiveren modtager sygedagpenge fra kommunen fra 30 dage efter, at du er blevet sygemeldt.

Der er mulighed for at få forlænget sygedagpengene efter de 22 uger. Sygedagpengene kan forlænges, når:

  1. Det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.
  2. Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, så sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger.
  3. Den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse indenfor 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
  4. Kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
  5. En læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende alvorlig sygdom.
  6. Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring eller lov om sikring som følge af arbejdsskade.
  7. Der er modtaget en ansøgning om førtidspension eller når kommunen har vurderet, at det er helt åbenbart, at en persons arbejdsevne ikke kan forbedres, og sagen derfor skal forelægges rehabiliteringsteamet.

Får du afslag på forlængelse af dine sygedagpenge, har du krav på at blive partshørt. Partshøringen har til formål, at du kan komme med dine bemærkninger til vurderingen. Herudover har du krav på en begrundelse for afslaget, og selve afgørelsen skal så sendes til dig.

Særlig regel for nyresyge på venteliste

Hvis du er godkendt til nyretransplantation og er på venteliste til en ny nyre, har du mulighed for at være på sygedagpenge, indtil du bliver nyretransplanteret. Det fremgår af principafgørelse 9208-1998 (D -18-98).

Når sygedagpengene stopper

Hvis din kommune vurderer, at du efter 22 uger ikke opfylder én af de syv tidligere nævnte forlængelsesmuligheder, skal kommunen – før den stopper for udbetalingen af sygedagpenge – vurdere, om du i stedet er berettiget til jobafklaringsforløb, revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, og du fortsat er uarbejdsdygtig, har du ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Denne side er udarbejdet af Nyreforeningens socialrådgiver, januar 2023.