Vælg en side

Sygedagpenge

Du kan få udbetalt sygedagpenge, hvis du på grund af sygdom er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Det er en betingelse, at den delvise uarbejdsdygtighed medfører et ugentligt fravær på mindst fire timer. En selvstændig erhvervsdrivende skal højst være i stand til at udføre halvdelen af sit arbejde.

En delvis sygemelding kan også bruges, hvis man skal til flere ambulante behandlinger på sygehuset. Fraværet skal være på mindst fire timer pr. uge, inklusiv vente- og transporttid. Efter at være påbegyndt dialysebehandling – eller efter en nyretransplantation – kan en delvis sygemelding være en god og lempelig opstart.

En delvis raskmelding bruges, når en person efter længere tids sygdom er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at starte på nedsat tid og herefter trappe op til sædvanlig tid. Derved kan en for hurtig start og ny sygemelding forebygges. En delvis raskmelding er midlertidig, da sygedagpenge og dagpengerefusion ikke kan udbetales i en længere periode. Kommunen skal sikre, at den sygemeldte genoptager arbejdet i fuldt omfang så hurtigt som muligt.

Såfremt medarbejderen ikke igen kan blive fuldt uarbejdsdygtig, skal andre løsninger overvejes, såsom §56-aftale, revalidering, fleksjob eller evt førtidspension. I videoen her fortæller socialrådgiver Jan Jensen mere om §56-aftalen:

Betingelserne for at få udbetalt sygedagpenge afhænger af, om det er arbejdsgiveren eller kommunen, der skal udbetale sygedagpengene. Både som privatansat og offentlig ansat lønmodtager har du ret til sygedagpenge fra din arbejdsgiver i de to første uger. Hvis du har et job, hvor du ikke har ret til fuld løn under sygdom, udbetaler kommunen sygedagpenge efter de første to uger.

Sygedagpenge fra arbejdsgiveren

Du skal have været ansat i de seneste 8 uger før fraværet hos din arbejdsgiver og have arbejdet mindst 74 timer inden for denne periode for at få udbetalt sygedagpenge fra din arbejdsgiver.
 

Sygedagpenge fra kommunen

Du skal have været i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer indenfor de seneste 6 afsluttende kalender måneder forud for første fraværsdag. Man skal desuden i mindst 5 af disse måneder have været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned (beskæftigelseskravet).

Hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen, kan du ikke få sygedagpenge, medmindre du:

 • Er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse.
 • Har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned.
 • Er elev i lønnet praktik i en uddannelse hos en arbejdsgiver.
 • Er ansat i fleksjob.

For at kunne modtage sygedagpenge fra kommunen er det en betingelse, at du inden én uge sygemelder dig til kommunen. Kommunen kan kræve en lægeattest.

Sygedagpengenes størrelse bliver beregnet på grundlag af den sygemeldtes hidtidige indtægt. Der kan maksimalt udbetales et beløb svarende til den højeste arbejdsløshedsunderstøttelse.

Den indtægtsnedgang, der kan komme, når du går fra lønindtægt til sygedagpenge, kan være så stor, at du kan være berettiget til økonomisk supplement efter Aktivloven § 34. Da det er en stram økonomisk beregning, der foretages her, kan du spørge sagsbehandleren i kommunen om muligheden.

Hvor lang tid kan man få sygedagpenge?

Sygedagpenge er en midlertidig forsørgelse, og som udgangspunkt kan du modtage sygedagpenge i 22 uger inden for 9 kalendermåneder. Der kan være mulighed for forlængelse af sygedagpengeperioden.

Trækker dit sygdomsforløb ud, skal kommunen gennemføre en særlig vurdering af din sag ved udløbet af de 22 uger. Kommunen kan forlænge udbetaling af sygedagpenge, hvis du opfylder en af følgende betingelser:
 

 • Der kan med sandsynlighed igangsættes revalidering, som vil bringe dig tilbage på det ordinære arbejdsmarked.
 • Der er behov for at gennemføre arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger.
 • Du er under eller venter på lægelig behandling, som forventes at kunne få dig tilbage på det ordinære arbejdsmarked inden for to år.
 • Du lider af en livstruende sygdom uden behandlingsmuligheder.
 • Der verserer en arbejdsskadesag.
 • Du eller kommunen har rejst en pensionssag.
 • Du kan ikke opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og det er endnu ikke afklaret, om du er berettiget til et fleksjob eller førtidspension.

Hvis du står aktivt på venteliste til en nyretransplantation er der mulighed for at du kan modtage sygedagpenge til du er blevet transplanteret jf. Ankestyrelsesafgørelse 9208-1998 (D 18-98).

Mønter kan være smittespredere

Opfølgningsplan

Allerede når man har været syg i fire uger, skal arbejdsgiveren indkalde medarbejderen til en samtale om, hvordan og hvornår man kan vende tilbage til sit arbejde. Samtalen kan f.eks. dreje sig om, hvornår du kan vende gradvist tilbage, hvornår du kan trappe op i arbejdstid, om der er specielle skånehensyn, f.eks. ændrede arbejdsopgaver, hvilemuligheder, hvilepauser, hjemmearbejde mv.

Ifølge sygedagpengeloven har du ikke pligt til at deltage i samtalen, og manglende medvirken har ikke konsekvenser for din ret til sygedagpenge.

Kommunen har pligt til, i sygedagpengesager hvor man ikke har modtaget en raskmelding, at foretage en samlet vurdering af behovet for behandling, optræning eller revalidering. Første opfølgning skal være foretaget, inden du har været sygemeldt i otte uger. Formålet er at fremme arbejdsfastholdelse og hurtigst mulig raskmelding samt iværksættelse af den nødvendige indsats. Hver gang sagen følges op, tager man stilling til, hvorvidt næste opfølgning skal foretages inden fire eller otte uger. Kommunen skal ved hver opfølgning tage stilling til behovet for at justere planen – og dermed indsatsen i sagen. Den sygemeldte skal have kopi af planen. Kommunen skal altid inddrage den sygemeldte i opfølgningen.

Indsatsen skal være sammenhængende og helhedsorienteret med en nærmere beskrivelse af den konkrete opfølgningsindsats. Planen skal have særligt fokus på arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Kommunen skal koordinere den kommunale indsats med indsatsen fra andre aktører. Udover at den sygemeldte skal inddrages, skal kommunen efter behov inddrage relevante aktører i opfølgningen, herunder arbejdsplads, læge, a-kasse, fagforening, jobcenter, revalideringsinstitution og hospital.

Formålet med opfølgningsforløbet er at sikre, at:

 • Flest mulige fastholdes i arbejde og undgår at blive udstødt fra arbejdsmarkedet.
 • Den enkeltes sygefraværsperiode gøres så kort som mulig.

Det kan være, at du uden vanskeligheder kan vende tilbage til dit arbejde, når din helbredsmæssige tilstand er afklaret. Men det kan også være, at du har behov for arbejdsprøvning, omskoling, revalidering eller fleksjob for at komme tilbage på arbejdsmarkedet – eller at førtidspension bliver en nødvendig løsning.

Ophør af sygedagpenge

Dine sygedagpenge ophører, når:

 • Du er rask.
 • Din sygdom er stationær.
 • Du har modtaget sygedagpenge i 22 uger og opfylder ikke betingelserne for forlængelse af sygedagpengene.
 • Hvis du ikke vil deltage i relevant opfølgning, undersøgelse, behandling, mv.
Almen praksis venteværelse

Når din kommune vurderer, at du ikke længere opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge, skal kommunen forinden tage stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at få dig tilbage på arbejdsmarkedet. Den sygemeldte, lægen, fagforeningen, arbejdspladsen m.fl. inddrages.

Kommunen skal, inden den stopper med udbetalingen af sygedagpenge, gennemføre en vurdering af, om du er berettiget til fleksjob.

Hvis kommunen stopper udbetalingen af sygedagpenge under henvisning til varighedsbegrænsningen, eller fordi lidelsen er vedvarende, skal der altid være udarbejdet en ressourceprofil.

Hvis kommunen stopper sygedagpengene, og du ikke overgår til arbejdsløshedsunderstøttelse eller kan vende tilbage til lønarbejde eller selvstændig virksomhed, skal kommunen give råd og vejledning om mulighederne for at opnå andre forsørgelsesydelser, f.eks. kontanthjælp.

Selvstændig

Du har som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle ret til dagpenge efter to ugers sygdom. Du skal ansøge din kommune om dagpenge senest en uge efter to ugers sygdom.

Det er en betingelse for at få sygedagpenge, at du inden for de sidste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i mindst seks måneder, heraf den seneste måned før fraværet.

Der er mulighed for at få sygedagpenge allerede fra første dag, hvis du har tegnet en frivillig forsikring og har betalt en forhøjet præmie. Du kan også tegne en forsikring med 2/3 dækning, og dermed få sygedagpenge fra 3. fraværsdag. Sygedagpengene beregnes på grundlag af arbejdsfortjenesten i virksomheden.

Som beregningsgrundlag anvendes skattevæsenets årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af din selvangivelse. Du kan blive optaget i forsikringsordningen ved henvendelse til Arbejdsdirektoratet på www.virk.dk.

Læs mere om sygedagpenge og se de aktuelle takster.

Kontakt din pensionskasse

Det er en god ide at kontakte din pensionskasse, hvis du har været syg i mere end tre måneder, har mistet dit job på grund af sygdom eller får sygedagpenge eller revalideringsydelse for at få rådgivning om at bevare dine pensioner på samme niveau som i dag, selvom der ikke bliver indbetalt til ordningen. Du kan også høre i pensionskassen, hvilke muligheder der er for at få støtte fra pensionskassen, hvis du på grund af sygdom har nedgang i din økonomi.